สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
www.jpo.moj.go.th/sisaket

 

วิสัยทัศน์,ภารกิจและนโยบายองค์กร

วิสัยทัศน์
 
        ยุติธรรมนำทาง เสริมสร้างสมานฉันท์ บูรณาการงานยุติธรรม เข้าถึงประชาชน
 
พันธกิจ 
1. อำนวยความยุติธรรมพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนทุกระดับ ด้วยความเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม
2. สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาและส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อประชาชน
 
21…งานบริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
1. การขอรับการสงเคราะห์ของผู้กระทำความผิดหลังปล่อย
2. การขอรับค่ำตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา
3. การขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
4. การรับเรื่องร้องทุกข์
5. การยื่นคำร้องของวางทรัพย์
6. การขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
7. การพบญาติแบบใกล้ชิดในเรือนจำ/ ทัณฑสถาน
8. การขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชมกิจกรรมเรือนจำ/ ทัณฑสถาน
9. การขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมในเรือนจำ/ ทัณฑสถาน
10. การช่วยเหลือสนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
11. การรับแจ้งข้อมูล เบาะแสของผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ พ.ศ.2547
12. การรับแจ้งบุคคลสูญหาย
13. การขอเปลี่ยนชื่อ-สุกลศพ
14. การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมธรรมสถาน
15. การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ
16. การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุมพื้นที่ระบาด แหล่งผลิต และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
17. การขึ้นทะเบียนผู้ทำแผนฟื้นกิจการและผู้บริหารแผน
18. การขออนุญาตวิจัย
19. การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา
20. การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม
21. การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา                             

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013