สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่มี 1 ฝ่าย และ 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ฝ่ายอำนวยการ งานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานเลขานุการของยุติธรรมจังหวัด งานธุรการทั่วไป งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคารและสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานศูนย์บริการประชาชน งานประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด งานกรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการงานประสานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท งานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด งานนิติการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม  งานพัฒนาและส่งเสริมระบบยุติธรรมชุมชน รวมทั้งระบบงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในจังหวัด งานจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด งานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด งานตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมทางเลือกในจังหวัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รูปแบบการบริหาร ยังคงใช้หลักการจัดองค์กรแบบเชิงซ้อน (MatrixOrganization)ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (กยจ.) แต่มอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัด (ยจ.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ กยจ.และให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (พนักงานราชการ)ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ไม่ต้องหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดมาปฏิบัติงาน

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013