สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

วิสัยทัศน์,ภารกิจและนโยบายองค์กร

 

: วิสัยทัศน์ :

  • องค์กรบูรการอำนวยความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

: พันธกิจ :

  • ดำเนินการจัดการอำนวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคส่งเสริมบูรณาการงานยุติธรรมทางเลือกให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน
  • พัฒนาคุณภาพการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในจังหวัด
  • พิทักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013