สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
www.jpo.moj.go.th/nakhonsawan

 

ยุทธศาสตร์องค์กร

 

 

: ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด :

  • เร่งรัดการอำนวยความยุติธรรม
  • ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและเสริมสร้างความสมานฉันท์
  • พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013