สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
www.jpo.moj.go.th/nakhonsawan

 

กลยุทธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

๑. เร่งรัดอำนวยความยุติธรรม

๒. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและเสริมสร้างความสมานฉันท์

๓. พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 27 มิถุนายน 2014