สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
www.jpo.moj.go.th/nakhonsawan

 

วิสัยทัศน์,ภารกิจและนโยบายองค์กร

 

: วิสัยทัศน์ :

  • “อำนวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและทั่วถึง”

: พันธกิจ :

  • อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในสังคมด้วยความเสมอภาคและทั่วถึง
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทางเลือก
  • บูรณาการงานยุติธรรมร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน
  • ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
  • พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013