สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
www.jpo.moj.go.th/mahasarakham

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม

     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำนึงและสอดคล้องตามแนวนโยบายรัฐบาลในการกระจายโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จึงกำหนดจัด "โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน" ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องชื่นชม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน -0001

ผู้ชม :

2257