สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
www.jpo.moj.go.th/mahasarakham

 

วิสัยทัศน์,พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

 

พันธกิจ

๑.  ประสาน ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรมกับทุกภาคส่วน

๒. ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรม

๓. ส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อประชาชน

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๕. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม

๖. บริหารจัดการงานแบบบูรณาการ และให้บริการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

๗. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013