Organize Information

การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและเจริญก้าวหน้า

1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. การพัฒนาทรัพย์กร IT

3. การพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยรวมสุดยอดองค์กร

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014