บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ภารกิจหน้าที่

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระบบเดิม (ปัจจุบันมี 66 จังหวัด 5 สาขา)

  กรอบบทบาทและภารกิจหลัก มี 3 ประการ ได้แก่

1.อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม

2.ให้บริการประชาชนในงานของกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด

3.ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้มีความเชื่อมั่น และเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง (ปัจจุบันมี 10 จังหวัด)

  กรอบบทบาทและภารกิจหลัก มี 4 ประการ ได้แก่

1.ขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชน โดยพิจารณาดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (คยช.)ขึ้นในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ขึ้น ตามความเหมาะสม

2.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัดโดยการนำนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และนโยบาย/ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด การเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมกับประชาชน การบูรณาการงาน/โครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด การเป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะกรมการจังหวัด ตลอดจนงาน/โครงการอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดในจังหวัดรับผิดชอบโดยตรง

3.เป็นผู้แทนส่วนราชการที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัดตามที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายภารกิจจากส่วนราชการนั้นๆ ประกอบด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงาน ป.ป.ท.

4.เป็นผู้ประสานงานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด โดยจะเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2013