สยจ.ภาคเหนือ

 • กำแพงเพชร  ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
  โทร. 055713940 – 1 โทรสาร 055713940

 • เชียงราย   ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังใหม่)ชั้น 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  
  โทร. 0­5315­0190 โทรสาร 0­5317­7339

 • เชียงใหม่   อาคารช้างเผือกเรสซิเดนท์ เลขที่ 25/1 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  โทร. 0­5315­0190 โทรสาร 0­5317­7339

 • เชียงใหม่ สาขาฝาง  อาคารเลขที่ 2/8 หมู่ที่ 14  ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  โทร. 053382148 โทรสาร 053382162 

 • ตาก  อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเก่า)  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
  โทร. 055517391 โทรสาร 055516996 

 • ตาก สาขาแม่สอด  อาคารเอนกประสงค์เรือนจำอำเภอแม่สอด เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 
  โทร. 055534387 โทรสาร 055534218 

 

 • นครสวรรค์  อาคารฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือนจำกลางนครสวรรค์ ชั้น 2 เลขที่ 401 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดครสวรรค์ 60000 
  โทร. 056371920 โทรสาร. 056371921 

 • น่าน เรือนจำจังหวัดน่าน  (ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ) เลขที่ 28 ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 
  โทร. 054775820 โทรสาร. 054775820 

 • พะเยา อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 2  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  โทร. 054449705 โทรสาร. 054449706   

 • พิจิตร บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
  โทร.0-5661-5743 โทรสาร. 0-5661-5708

 • พิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก (หลังเก่า) เลขที่ 83 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทร. 0-5524-7074-5 โทรสาร. 0-5524-7074

 • เพชรบูรณ์ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 329/18 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  โทร. 0-5672-6458-9 โทรสาร. 0-5672-6459

 • แพร่ เรือนจำจังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  โทร. 0-5452-2528 โทรสาร. 0-5452-1866

 

 • แม่ฮ่องสอน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 9/4 โครงการแม่ฮ่องสอนพลาซ่า ซอย 2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  โทร. - โทรสาร.-

 • ลำปาง อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจำกลางลำปาง เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 
  โทร. 0-5422-7768 โทรสาร. 0-5422-5478

 • ลำพูน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน  159/7 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 
  โทร. 0-5352-5510 โทรสาร. 0-5352-5510

 • สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดส สุโขทัย 64000 
  โทร. 0-5561-3483 โทรสาร. 0-5561-3484

 • อุตรดิตถ์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
  โทร. 0-5583-0832 โทรสาร. 0-5583-0833

 • อุทัยธานี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
  โทร. 0-5657-1336 โทรสาร. 0-5651-3805

 

วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2013