สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
www.jpo.moj.go.th/chiangrai

 

วิสัยทัศน์,ภารกิจและนโยบายองค์กร

 

วิสัยทัศน์ 

     "เป็นองค์กรกลางในการประสานงานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคและเป็นธรรม อย่างมีมาตรฐานสากล"

 

 พันธกิจ :

  • ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย
  • สนับสนุนและให้คำแนะนำด้านการบริการความยุติธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  • บริหารจัดการการอำนวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความชอบธรรม
  • พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง มีมาตรฐานสู่สากล

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013