สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

สรุปรายงานการประชุม สยจ. ทั้ง 11 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556

สรุปรายงานการประชุม สยจ. ทั้ง 11 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่ 12 กันยายน 2556

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

 

หัวข้อการประชุมโดยสังเขป : เป็นการรับรองรายงานการประชุมคณะ ก.ก.ครั้งที่ผ่านมา /รายงานแนะนำหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา/รายงานการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ยุติธรรมชุมชน/รายงานผลการปฏิบัติงานคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕/ รายงานผลการให้บริการ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕/รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และ ศูนย์ชุมชนอาสาอำนวยความยุติธรรม/การจัดประชุมประสานความร่วมมือและหาแนวทางการแก้ไขของกระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่/รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555/แผนการพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

และสุดท้ายเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในสังกัดในระยะเวลาที่ผ่านมา

     

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖

 หัวข้อการประชุมโดยสังเขป : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  ประธานคณะกรรมการบริหารสนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวต้อนรับและแนะนำ    นายธวัชชัย  ชัยวัฒน์  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา คนใหม่ ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลาง  กล่าวว่ายินดีและพร้อมที่จะร่วมทำงานกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา/เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๕๕ /รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน” จังหวัดฉะเชิงเทรา/การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหประชาชาติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพนมสารคาม/การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท/ความรู้เรื่องกฎหมาย

และสุดท้ายเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในสังกัดในระยะเวลาที่ผ่านมา

 

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 30 ตุลาคม 2013

ผู้ชม :

138