สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

กระบวนการยุติธรรม

มุมมอง...ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.... 
ในทัศนะของ..ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

โดย เตือนใจ เจริญพงษ์

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปลัดกระทรวยุติธรรม

ไม่ว่าสถานการณ์ของประเทศ.........อยู่ในภาวะใดก็ตาม แต่...งานในกระบวนการยุติธรรม ก็ยังขับเคลื่อนอย่างสม่ำเสมอ

ขอนำมุมมอง ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวยุติธรรม เกี่ยวกับ....การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย..ว่า....ตอบโจทย์สังคมไทยอย่างไร......มาฝากคะ

เรื่องแรก... คือ....หลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ โจทย์ใหญ่ที่ทุกคนเห็นตรงกัน คือ ทำอย่างไรให้.... เรื่อง...หลักนิติธรรม..หรือ...นิติรัฐ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคมไทย ไม่เฉพาะ...นักกฎหมาย..และคนในกระบวนการยุติธรรม แต่ประชาชนชาวไทยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้

เรื่องที่สอง.....เป็นเรื่อง...คน.. จริยธรรม และ..วัฒนธรรมองค์กร ..... ทำอย่างไร...ให้คนรู้ ..เข้าใจ ..และ.. มีความผูกพันที่....จะปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง..เมื่อมี...กฎหมายใหม่..ออกมา คน..ต้องรู้ ..จะต้องเข้าใจ.. และ..จะต้องมีความผูกพันที่จะปฏิบัติตาม

เรื่องที่สาม.....การปฏิรูป...องค์กรหลัก หรือ..ประเด็นหลักบางเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น .....ทำอย่างไร...ให้ศาล...เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อน การผดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ...... ทำอย่างไร...ให้องค์กรอัยการ...มีการทำงานเชิงรุกมากขึ้น .......ทำอย่างไร...ที่จะปฏิรูป..พนักงานสอบสวน... .....บทบาทของ....สภาทนายความ รวมทั้ง...พัฒนา...คณะนิติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆโดยเฉพาะอาจารย์ ...ให้สามารถ...ช่วยงานยุติธรรมได้มากขึ้น

เรื่องที่สี่....... เรื่องของ...ความรับผิดชอบ...กับ..สิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่มีเงื่อนแง่ มีความสัมพันธ์สลับซับซ้อนพอสมควร และซ้ำซ้อนกันอยู่บางเรื่อง ทำอย่างไรให้ความรับผิดชอบในวิชาชีพกับหลักสิทธิมนุษยชนใช้พื้นที่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างลงตัว

เรื่องที่ห้า...เรื่อง...การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้เสียหาย...ต้องมี..บทบาทมากขึ้น และทำอย่างไรให้....ประชาชนได้...รู้สึกว่า..เป็น..เจ้าของ....กระบวนการยุติธรรม

เรื่องที่หก...เรื่อง...กระบวนการยุติธรรม...ทางเลือก..และ..ระบบการจัดการ ความขัดแย้ง..เพื่อทำให้ข้อขัดแย้งบางเรื่องไม่ต้องเข้าสู่ระบบศาล แต่ก็สามารถเบี่ยงออกได้

เรื่องที่เจ็ด......เรื่องนโยบายแผนการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี่เพื่อสนับสนุนงานยุติธรรม ทำอย่างไรให้เกิดได้จริงและสอดคล้องกันตามที่หลายฝ่ายพยายามให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

เรื่องสุดท้าย....เรื่องนวัตกรรมยุติธรรมและแนวทางใหม่ๆที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนา

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013