สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ประชาชนจะต้องรู้และใช้อะไรบ้าง ?... เมื่อต้องไปศาล

ประชาชนจะต้องรู้และใช้อะไรบ้าง ?... เมื่อต้องไปศาล
วันที่ 9 กันยายน 2556
                                          
 
                                                          ประชาชนจะต้องรู้และใช้อะไรบ้าง ?... เมื่อต้องไปศาล

                                                                                                                                       เตือนใจ เจริญพงษ์

                 ประชาชนจะต้องใช้ในการ...ติดต่อกับศาล ว่าด้วย...การติดต่อราชการในศาลชั้นต้น เช่น
                  ....ติดต่องานศาล เรื่องใด? ตรงไหน?
                  .....การเตรียมตัวไปศาลในฐานะโจทก์
                 ......การเตรียมตัวไปศาลในฐานะจำเลย
                .......การเตรียมตัวไปศาลในฐานะพยาน
                .......การเตรียมตัวไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
                .......หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน
                .......หลักฐานของนายประกัน 
ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย 
        .....อัตราหลักทรัพย์ ที่ขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย
       .....แบบฟอร์มหมายศาล ที่คู่ความต้องใช้


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล

         .....ติดต่องานศาล เรื่องใด? ตรงไหน? 
        ......เรื่องที่ติดต่อ
        ......ติดต่อ
         .......สอบถามทุกเรื่องในศาล.....ได้ที่...งานประชาสัมพันธ์
         .......ขอคัดถ่ายเอกสารเกี่ยวกับคดี...ได้ที่.... งานประชาสัมพันธ์
        ........ขอให้ช่วยเขียนคำร้อง, คำขอ, และคำแถลงต่างๆ ...
ได้ที่...งานประชาสัมพันธ์
.................................................................................................
        ........ขอประกันตัวจำเลยหรือผู้ต้องหา...ได้ที่...งานประชาสัมพันธ์
       .........ยื่นคำฟ้องหรือคำให้การ...ได้ที่... งานรับฟ้อง
      .........ขอทราบผลการส่งหมายหรือสำเนาคำฟ้อง.
ได้ที่....เจ้าหน้าที่รับนำหมาย

.....................................................................................................

......ขอดูสำนวนหรือคำสั่งศาลในสำนวนติดต่อ.....
ได้ที่.....งานเก็บสำนวนความ
..........ขอเยี่ยมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกควบคุมตัวมาศาล
ได้ที่....เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล
................................................................................................

....ติดต่อเมื่อไปเป็นพยานศาล...ได้ที่...งานหน้าบัลลังก์
  ..........เมื่อไปศาลมีปัญหา
........ติดต่อที่....จ่าศาล หรือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
................................................................................................
..........ติดต่อเกี่ยวกับการบังคับคดี
....ได้ที่สำนักงานบังคับคดีประจำศาล
................................................................................................
.........ติดต่อเกี่ยวกับการคุมประพฤติ
......ได้ที่....สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล
.................................................................................................
การเตรียมตัวไปศาล... ในฐานะโจทก์ 
ต้องรู้ว่าจะไปฟ้องคดี...แพ่ง หรือ ...คดีอาญา 
     ........ตรวจดูคำฟ้องให้ถูกต้องเสียแต่เนิ่นๆ 
          ...ดูในเรื่องความถูกต้องของแบบฟอร์ม ถ้อยคำ 
         ....พร้อมทั้งลงชื่อในคำฟ้องและใบแต่งทนายให้เรียบร้อย 
......เตรียมเงินค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลในกรณีที่ไปฟ้องคดีแพ่ง 
......เตรียมเงินค่านำส่งหมายนัดหรือหมายเรียก 
.......เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน 
......เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน 
........แต่งกายเรียบร้อยเมื่อไปศาล
.................................................................................................
....การเตรียมตัวไปศาล.... ในฐานะจำเลย 
....การทำคำให้การไปให้พร้อม 
.....หากยังมิได้ยื่นคำให้การ 
......นำสำเนาหมายนัดหรือหมายเรียก
และ..... สำเนาคำฟ้องไปด้วย 
....เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน 
.....เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน 
.....การไปศาลเพื่อยื่นคำให้การในฐานะจำเลยในคดีอาญา 
.....ต้องเตรียมหลักทรัพย์ประกันไปด้วย 
.....แต่งกายเรียบร้อยเมื่อไปศาล
.................................................................................................
....การเตรียมตัวไปศาล ในฐานะพยาน 
....นำหมายเรียกพยานไปศาลด้วย 
.....จำหมายเลขดคีและจำเวลานัดให้ได้ 
.....เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย 
................................................................................................
ทบทวนเหตุการณ์ที่ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับคดีให้ดี 
จัดลำดับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคดีให้ได้ 
แต่งกายเรียบร้อยเมื่อไปศาล
................................................................................................
....การเตรียมตัวไปยื่น...ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย 
.....เตรียมหลักทรัพย์ ที่จะใช้เป็นหลักประกัน 
......เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน 
......เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน 
....ใบรับรองราคาประเมินที่ดิน 
(กรณีใช้หลักประกันเป็นเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน) 
......ใบแสดงความยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
.......ใบรับรองเงินเดือน (กรณีใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นหลักประกัน)
.................................................................................................
หลักทรัพย์ที่จะใช้ประกัน... มีดังนี้ 
......โฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิเกี่ยกับที่ดิน 
.....พร้อมใบรับรองราคาประเมินจากทางราชการ 
.....เงินสด 
......สมุดเงินฝากประจำ 
.......พันธบัตรรัฐบาล 
........หนังสือรับรองของธนาคาร 
.........ตำแหน่งหน้าที่การงาน พร้อมใบรับรองเงินเดือน
ที่มาข้อมูล : website ของ Thaijustice
.................................................................................................

 

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013