สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

คำตัดสินของศาลฎีกา...ว่าด้วยการเปิด CD และ MP3ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำตัดสินของศาลฎีกา...ว่าด้วยการเปิด CD และ MP3ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2556

                                       

                     คำตัดสินของศาลฎีกา...ว่าด้วยการเปิด CD และ MP3ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

                                                                                                                                            เตือนใจ เจริญพงษ์

                วันนี้ขอนำความรู้ทางกฎหมายว่าด้วย.....การละเมิดลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ.....การเปิด CD และ MP3 
ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..มาฝากคะ...รู้แล้วก็บอกต่อกันด้วยนะคะ เรื่องนี้....ในอดีต ร้านค้า และ สถานประกอบการ....ถูก...เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ บริษัทที่รับช่วงลิขสิทธิ์ลุยจับ.....พร้อม...แจ้งข้อหาว่า..ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ และ ....ทรัพย์สินทางปัญญา กันมาตลอด โดย.....ร้านค้า และ...สถานประกอบการ ไม่กล้านำมาเปิด เพราะต้องเสียเงินในส่วนนี้กัน..หลักหลายหมื่นทีเดียว

เอาของจริงมาให้อ่านกัน...คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10579/2551 แจ้งแก้ไขข้อมูล โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 ซึ่งบัญญัติว่า
               "ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่า...งานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร 
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์..."  ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงต้องเป็นการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้น โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
"เพื่อหากำไร" เท่านั้น แต่ตามที่โจทก์บรรยายฟ้อง ปรากฏแต่เพียงว่า .....จำเลย...เปิดแผ่นเอ็มพีสาม..และ..ซีดีเพลง ให้..ลูกค้าในร้านอาหาร
...ได้ร้องและฟังเพลงของผู้เสียหาย 1 แผ่น

           " เพื่อประโยชน์ในทางการค้า" ขายอาหารและเครื่องดื่มของจำเลย แต่ไม่ปรากฏในคำฟ้องว่า.......จำเลยกระทำเพื่อหากำไรโดยตรง
จากการที่ให้ลูกค้าได้ร้อง และ ฟังเพลง โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าว หรือ..เรียกเก็บรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด  การกระทำของจำเลย.......ไม่เป็นความผิดตาม .......พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 แม้จำเลย....ให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ ตาม .....พ.ร.บ.จั้ดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 185

โจทก์ฟ้อง.....ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 17, 31, 70, 76 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 .........ริบของกลาง และ..สั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์.......จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ......พิพากษายกฟ้อง ของกลางคืนให้แก่เจ้าของโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า .........คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้อง.....ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 ซึ่งบัญญัติว่า“ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้น โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์...”

 ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงต้องเป็นการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้น โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น “เพื่อหากำไร” เท่านั้น แต่ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมานั้น ปรากฏว่าจำเลยเปิดแผ่นเอ็มพี 3 และซีดีเพลงให้ลูกค้าในร้านอาหารของจำเลย........ได้ร้อง...และ...ฟังเพลงของผู้เสียหาย จำนวน 1เพลง เพียง ....“เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ขายอาหารและเครื่องดื่มของจำเลย

ตามคำบรรยายฟ้องดังกล่าว ไม่ปรากฏว่า....จำเลยกระทำเพื่อหากำไรโดยตรง จากการที่ให้ลูกค้า..ได้ร้อง และ ฟังเพลง โดยเรียกเก็บ...ค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าว หรือเรียกเก็บรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยตามฟ้อง จึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
มาตรา 31 ....
...เพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิดของบทมาตราดังกล่าว ซึ่งต้องเป็นการกระทำเพื่อหากำไรโดยตรงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539  มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 185 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง...........พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว .......อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น........พิพากษายืน.
 
.....ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
.....ป.วิ.อ. ม. 185 
.....พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ม. 31 
.....พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2539 ม. 26 

........................................................................................................................................................................................
แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 
แผนก : ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
หมายเลขคดีดำศาลฎีกา ทก.(อ)5/2551
หมายเลขคดีดำศาลชั้นตต้น อ4060/2550
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น อ4060/2550
.........................................................................................................................................................................................
เรื่องดังกล่าวดำเนินการ และแล้วเสร็จ ปี 2551 ปีนี้ ..2556 แต่ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง.... รู้ และ เข้าใจ ...เรื่องนี้น้อยมาก
จนเป็นเหตุ หรือ..เปิดช่องทาง.....ให้มีการทุจริต ..ฉ้อโกงกัน ที่ผ่านมาปรากฎว่ามีเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก
ข้อพึงระวัง ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้...
....ต้องให้ชัดเจน อย่า...งุบๆๆงิบๆๆ ....พิจารณา...ไตร่ตรองให้ดี....หาก...กระทำ หรือ..ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกระทำการโดยไปจับ... ทั้งๆที่ข้อกฎหมายแจ้งชัดแล้วจะมีความผิด 2 -3 กระทง.........

1. ฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ
2. ฐานกรรโชกทรัพย์
สำหรับ..ตำรวจอาจมีความผิดเพิ่มอีก
คือ...เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
.. ตามมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา...รวมอีก 3 กระทง

....นักกฎหมายส่วนใหญ่เปรยว่า..เพิ่งรู้เหมือนกันเอ..ทำไงดี งบประมาณที่รัฐให้แต่ละหน่วยงานมาใช้จ่าย...ก็เยอะอยู่ แล้วเขาใช้ทำอะไรกัน ก็..จัดประชุม..สัมมนา..พิมพ์แผ่นพับ..พิมพ์รายงานประจำปี แถมพิมพ์แล้ว ...เช่าห้องเก็บ ...หรือ ..แจก คนรับก็ไม่เปิดอ่านแล้ว...ข้อมูลเหล่านี้จะถึง...ชาวบ้านใหมนี่

....เป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องพึงรู้กฎหมาย
..... เพื่อคุ้มครองสิทธิของตน
.... และ ...ต้องรู้ด้วยว่าจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐเรื่องอะไรบ้างด้วย
................................................................................................

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013