สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

           สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

           สำนักงานกิจการยุติธรรม

  •  กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

          กรมสอบสวนคดีพิเศษ

          สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

  • กลุ่มภารกิจด้านเสริมสร้างความยุติธรรม

         กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ       

         กรมบังคับคดี

  • กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

         กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน       

         กรมราชทัณฑ์       

         กรมคุมประพฤติ

  • ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีฯ

         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  • ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่อยู่ในกำกับดูแล

         สำนักงานอัยการสูงสุด       

         สำนักงาน ปปง.

  • หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

         สำนักงาน ปปง.       

         เนติบัณฑิตยสภา       

         สภาทนายความ

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013