สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ฉะเชิงเทรา

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ณ เมืองโซากา ประเทศญี่ปุ่น
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน โดยมีนายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ อนุกรรมการสิทธิ
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนของศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เมืองจำปาศักดิ์ สปป.ลาว
นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรียุติธรรมท่านใหม่ให้ความสนใจงานยุติธรรมจังหวัด
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ต้อนรับคณะ ITกระทรวงยุติธรรมเดินสายนิเทศ+ติดตามผลงาน@สยจ.ฉะเชิงเทรา
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัด ต้อนรับ ท่านวีระยุทธ สุขเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการหน่วยในสังกัด@ยุติธรรมจังหวัด
นายวีระยุทธ สุขเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการหน่วยในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจัวหัดฉะเชิงเทราบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา