สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

วิสัยทัศน์,ภารกิจและนโยบายองค์กร

 

บทบาทและภารกิจ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อให้สอดคล้องเจตนารมณ์ที่ว่า "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" กระทรวงยุติธรรมจีงมีนโยบาย

ได้จัดตั้ง "สำนักงานยุติธรรมจังหวัด" ขึ้น เพื่อให้ภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมเข้าถึง 
…ชุมชน..สังคมโดยรวมอย่างเสมอภาค…เป็นธรรม…รวดเร็ว อย่างแท้จริง
จึงกำหนดบทบาทภารกิจให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัด
 2. มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
 3. มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชน
 4. มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
 5. มีหน้าที่แก้ไขบำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด
 6. มีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
 7. มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
 8. เปิดช่องทางด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน หรือด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
 9. ดำเนินการนำรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์)ไปใช้ในทุกพื้นที่
 10. มีหน้าในการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนจะไม่สิ้นเปลืองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และไม่เสียเวลาในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลทำให้สามารถขจัดความขัดแย้งของประชาชนให้สามารถยุติลงได้ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และก่อนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้
 11. มีหน้าที่ในการทำให้เกิดความสมานฉันท์ของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ของสังคมในภาพรวม ให้มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
 12. มีหน้าที่ในการจัดจั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วนในการป้องกันอาชญากรรม/ลดความขัดแย้ง/การคืนคนดีสู่สังคม และด้านการประชาสัมพันธ์
 13. มีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในชุมชน
 14. มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มเข็ง

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2013