สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
นายธนิต ลิ้มเจริญชัย
รองประธานกรรมการบริหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
นางพนิดา บัวสุวรรณ
กรรมการบริหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
กรรมการบริหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
 
นางเตือนใจ เจริญพงษ์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013