สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

โครงสร้างบุคคลากร

โครงสร้างบุคลากร

 

         นางเตือนใจ เจริญพงษ์
           ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
ฝ่ายอำนวยการ
นางพรภิมล ปานดี
รักษาการ หัวหน้าฝ่าย
   นางสาวณัฐธยาน์ เกษมโชติพันธุ์
นักวิชาการยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
นางสาวคคะนันท์ ปานสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
 
กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวณริน  ศรีคล้าย
นิติกร
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
นายวิโรจน์  สุขสำราญ
นิติกร
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
นายภานุมาส  จันทร์จาก
นิติกร
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
 
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม
นายณัฐวิชย์ ยันตะนะ
หัวหน้ากลุ่ม
นางพรภิมล  ปานดี
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
นางสาวกมลชนก คงเจริญ
นักวิชาการยุติธรรม
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
นางสาวปภัชญา ศรีโสภา
นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
เจ้าหน้าที่กลุ่ม

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2013