สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 –12.00 น.


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 –12.00 น.

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองน้อย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


 

S__120094729 S__120094732 S__19038225 S__19046408 S__19054599 S__19062831

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2017

ผู้ชม :

109