สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560


วันที่ 22 ธันวาคม 2560

 

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดทำโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและคุ้มครองเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการรวมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายให้แก่ประชาชนนั้น  ในการนี้ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา


 

S__93036550 S__93036552 S__93036553

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2017

ผู้ชม :

119