สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงพื้นที่เพื่อประสานการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน


วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายชาตรี นักดนตรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      ลงพื้นที่เพื่อประสานการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ             คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามกรอบภารกิจ ๕ ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้


อำเภอเสนา จำนวน ๕ ศูนย์
๑.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบางนมโค
๒.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสามกอ
๓.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
๔.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านโพธิ์
๕.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแพน


 

2111 2112 2113 2114 2115 2116