สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา

                   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา                มีทั้งหมด 15 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลบ้านป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายท้วง ชัยสุวรรณรัตน์เลขานุการ :                  นางนคภร  อินทรนวลโทรศัพท์/โทรสาร :      035-795919-20


https://goo.gl/maps/Gt9AC2RxeSt

2

ศยช.ตำบลหันตรา

องค์การบริหารส่วนตำบล หันตรา ที่ตั้งเลขที่ ๑๐๐หมู่ที่ ๒ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายวิชญ์ศรุต  พุ่มศิริเลขานุการ :                  นางสาวสุธิสา ดวงจันทร์โทรศัพท์/โทรสาร :     035-709151-2


https://goo.gl/maps/kaDn77GrHVD2

3

ศยช.เทศบาลเมือง
อโยธยา

สำนักงานเทศบาลเมือง
อโยธยา ที่ตั้งเลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นางพรรณี  น้อยอ่างเลขานุการ :        ส.ต.อ.พงษ์เดช  มณฑากูลโทรศัพท์:035-322261-2 โทรสาร : 035-881570


https://goo.gl/maps/AVboGF5VLYB2

4

ศยช.ตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบล ปากกราน ๙๙๙ หมู่ที่ ๙
ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายสมหวัง มะลิทองเลขานุการ :            นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์โทรศัพท์/โทรสาร :๐๓๕-๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๒


https://goo.gl/maps/9kYdt325f1H2

5

ศยช.ตำบลเกาะเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน หมู่ที่ ๑
ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายศักราช  อัมวงษ์เลขานุการ :                  น.ส.เยาวมาลย์ณฤมล  มั่นใจอารยะ  โทรศัพท์:035-259863-5 โทรสาร : 035-259866


https://goo.gl/maps/ey2sBCVrYun

6

ศยช.ตำบลภูเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายสมชาย  ธาณธรรมเลขานุการ :                  นางสาววไลลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์      โทรศัพท์:035-256806 โทรสาร : 035-256805


https://goo.gl/maps/Qzs5vXWyBBr

7

ศยช.ตำบลคลองสระบัว

องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสระบัว ที่ตั้ง 103หมู่ที่3ตำบลคลองสระบัว อำเภอ พระนครศรีอยุธยา      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายศิริ  พบอาชาเลขานุการ :                  นายสุวัฒน์  มหาเทียนโทรศัพท์/โทรสาร :     035-328334


https://goo.gl/maps/wYorxsXgeu42

8

ศยช.ตำบลวัดตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ ๕
ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายประเสริฐ มีสมยุทธ์เลขานุการ :              น.ส.นิตยา  นุชเสียงเพราะโทรศัพท์:035-704758 โทรสาร : 035-704761


https://goo.gl/maps/uAA8amd1Aa22

9

ศยช.ตำบลสำเภาล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบล สำเภาล่ม หมู่ที่ ๕
ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                        นายวิศณุ  จันโท เลขานุการ :                  นางมาลัย  เลิศฤทธิ์โทรศัพท์:035-701216 โทรสาร : 035-701571


https://goo.gl/maps/AdW9TR6XRbv

๑๐

ศยช.ตำบลคลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบล คลองตะเคียน หมู่ที่ ๘
ตำบลคลองตะเคียน    อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายสมบัติ  ขันธ์รักษ์เลขานุการ :                  นางสาวอรวรรณ อรรถจรูญโทรศัพท์:035-701327 โทรสาร : 035- 701324


https://goo.gl/maps/4o3P4mFgjQJ2

๑๑

ศยช.ตำบลบ้านเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายกิติ อิ่มสุวรรณ์เลขานุการ :            พ.อ.อ.พิษณุ สุขีลักษณ์โทรศัพท์/โทรสาร:      035-881188-9 ต่อ 16


 

https://goo.gl/maps/8Vnq8tcsxQC2

๑๒

ศยช.ตำบลสวนพริก

องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริก หมู่ที่ 2
ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายดิเรก  ขันธมาลาเลขานุการ :                  นางสาวอนัญญา  เรืองวานิช                    โทรศัพท์/โทรสาร:      035-232682


https://goo.gl/maps/gDUQa2EmpP42

๑๓

ศยช.ตำบลลุมพลี

องค์การบริหารส่วนตำบล  ลุมพลี เลขที่ ๙๙/๙
หมู่ที่ ๔ ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                    นายสุทัศน์  มิทยัพเลขานุการ :            น.ส.ศิวนาถ  มูลสิน           โทรศัพท์/โทรสาร:       035-796500-1


https://goo.gl/maps/5c8L3awbbSQ2

๑๔

ศยช.ตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                        นายธานี   พรหมจรรย์เลขานุการ :  น.ส.กรรณิการ์  ทาทอง    โทรศัพท์/โทรสาร:      035-398327-8


https://goo.gl/maps/bC5PdnQtb2T2

๑๕

ศยช.เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา        ตำบลหอรัตนไชย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                        นายสิทธิพร  จูฑะวงศ์

เลขานุการ :                    นายไพฑูรย์  กาบปี

โทรศัพท์: 035-252168  โทรสาร : 035-232574


https://goo.gl/maps/h9C6rWfBxxT2

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017