สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอเสนา

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอเสนา

มีทั้งหมด 14 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.เทศบาลตำบล    บางนมโค

สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค เลขที่ 79 ม.7 ต.บางนมโค อ.เสนา      จ.อยุธยา 13110


ประธาน:                                นายวิชาญ ชนะฤทธิ์                   เลขานุการ:                                นายสฤษ ไชยุชิต                     ประธาน: 087-1158398 เลขานุการ: 092-2838356


https://goo.gl/maps/T6SyjD65oGz

2

ศยช.ตำบลบ้านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:                                     ร.ต.ต.ธนบดี บุญประสิทธิ์            เลขานุการ:                                นายเรวัตร แสงชาติ                    ประธาน: 081-6202691 เลขานุการ: 087-1335125


https://goo.gl/maps/X2JKXzeyQmQ2

3

ศยช.ตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลขที่ 22 ม.2 ต.ดอนทอง อ.เสนา      จ.อยุธยา 13110


ประธาน:                                นายประเสริฐ ทรงทับทิม              เลขานุการ:                              นายเจริญ ไวย์สูงเนิน                  ประธาน: 087-0119953 เลขานุการ:081-9945794


https://goo.gl/maps/yyUQvvy3S7y

4

ศยช.เทศบาลเมืองเสนา

สำนักงานเทศบาลเมืองเสนา เลขที่ 43 ถ.เสนานาวิน ต.เสนา อ.เสนา  จ.อยุธยา 13110


ประธาน:                                นายนพรัตน์ ศรีเจริญ               เลขานุการ:                                นายกัมปนาท ฤทธิญาติ              ประธาน:081-9468799 เลขานุการ:089-0371533


https://goo.gl/maps/49fvnoq1oxB2

5

ศยช.ตำบลรางจรเข้

องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ ม.2 ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:                                  นายพงศกร มงคลหมู่                   เลขานุการ:                              น.ส.ศุภลักษณ์ การลึกสม            ประธาน: 081-9911211 เลขานุการ:083-5446342


https://goo.gl/maps/ro3LM9eDo3A2

6

ศยช.เทศบาลตำบลหัวเวียง

สำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง เลขที่ 55          ม.9 ต.หัวเวียง อ.เสนา  จ.อยุธยา 13110


ประธาน:                                    นายมานิตย์ วงษ์ศาสาย              เลขานุการ:                                นายนิธิพัส เสนสกุลทิพย์              ประธาน: 089-1418659 เลขานุการ:081-7457423


https://goo.gl/maps/yvUbbcJYYTv

7

ศยช.ตำบลมารวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย ม.4 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:                                นางสาวภัทราภรณ์ ศุภเวที            เลขานุการ:                              นายโกศล พุ่มพินิจ                   ประธาน: 081-9863178 เลขานุการ: 089-8014871


https://goo.gl/maps/3a7jwRNKN3C2

 

8

ศยช.ตำบลลาดงา

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ม.3   ต.ลาดงา  อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ยิ่งยง      เลขานุการ: 
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง 
ประธาน: 081-9167926   
เลขานุการ: 081-9169526


https://goo.gl/maps/ftcwiTbFuhM2

9

ศยช.เทศบาลตำบลสามกอ

สำนักงานเทศบาลตำบลสามกอ เลขที่ 98            ม.3 ต.สามกอ อ.เสนา  จ.อยุธยา 13110


ประธาน:
นายรังสรรค์ ทรัยพ์มาร        เลขานุการ:                       
นางพลอยณิศา โชคพลอยสินี                       

ประธาน: 089-5150591   
เลขานุการ: 089-0814797


https://goo.gl/maps/8KDVEZnVuY72

10

ศยช.ตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ม.2 ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:
นางสุริยา หอมระรื่น            เลขานุการ:
นางสาวมณฑา  กุลพาที   

ประธาน: 083-6934386   
เลขานุการ: 086-9037989


https://goo.gl/maps/iNNokwywytu

11

ศยช.ตำบลชายนา

องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา ม.7 ต.ชายนา อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:
นายไฉน กันศิริ                  เลขานุการ:                       
น.ส.วัชชรี  ศรีชมภู          ประธาน:089-8161435 
เลขานุการ: 098-4156945


https://goo.gl/maps/G82pM9J7piC2

12

ศยช.ตำบลบ้านแพน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ม.5 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:         
นายสำรวม ปลื้มสุข            เลขานุการ:                       
นางสุธินันท์ สงวนสัตย์       
ประธาน: 081-8050605
เลขานุการ: 089-5340008


https://goo.gl/maps/HWUsm5pyUAA2

13

ศยช.ตำบลสามตุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ม.4 ต.สามตุ่ม  อ.เสนา จ.อยุธยา 13110


ประธาน:               
นายสมใจ  บุญคง              เลขานุการ:           
นางสาวกาญจนา  ธีระโรจน์     

ประธาน: 084-1237621 เลขานุการ:089-8086194


https://goo.gl/maps/Cfco57jTtSx

14

ศยช.เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เลขที่ 99  ม.7 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา      จ.อยุธยา 13110


ประธาน:       
นายรังสรรค์ ศักดิ์ศร
เลขานุการ:                       
นางสาวนงลักษณ์ ธิราชัย   

ประธาน:092-2504553
เลขานุการ: 089-0822887


https://goo.gl/maps/37EefUXE2PF2

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017