สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภออุทัย

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภออุทัย

มีทั้งหมด 12 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลอุทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 
ตำบลอุทัย
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นางสมศรี ทันสมัย

เลขานุการ :                  นางพีรญา หิรัญวรธนา

โทรศัพท์ : 035-902420 โทรสาร :035-902422


https://goo.gl/maps/bbfESon1Z7n

2

ศยช.ตำบลข่าวเม่า

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 
ตำบลข้าวเม่า
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายพงษ์ศักดิ์ จำแนกสาร

เลขานุการ :              น.ส.ชญาณ์นันท์ ธนโชติจิรชัย

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-770182


https://goo.gl/maps/8XiY1U4Cjip

3

ศยช.ตำบลหนองน้ำส้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองน้ำส้ม
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายเรืองฤทธิ์ สุจริตพงษ์

เลขานุการ :                  นายสุริยา ธีราธรรม

โทรศัพท์ : 035-245081


https://goo.gl/maps/aghtLhUn4KC2

4

ศยช.ตำบลคานหาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 5  ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายชัยพร มณีรัตน์

เลขานุการ :                  นางจิรพร คงสมโอษฐ

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-800674


https://goo.gl/maps/aZ7onbDhjYP2

5

ศยช.ตำบลบ้านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 99
หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านช้าง
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายทศพร จันทร์รัสมี

เลขานุการ :                  นายทรงวุฒิ ชุมสุข

โทรศัพท์: 035-387240
โทรสาร :035-387241


https://goo.gl/maps/JmwHcep6oxo

6

ศยช.ตำบลสามบัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 
ตำบลสามบัณฑิต
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายหงส์ คงสินชัย

เลขานุการ :                  นายธนกฤต พิโรจน์รัมย์

โทรศัพท์: 035-772554
โทรสาร :035-772553


https://goo.gl/maps/MYQwA7eV7D82

7

ศยช.ตำบลหนองไม้ซุง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 7
ตำบลหนองไม้ซุง
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายชูชีพ บุญน้อม

เลขานุการ :                  นายอมรพันธ์ ตรีเมฆ

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-771051


https://goo.gl/maps/3eSJrW7Ju9v

8

ศยช.ตำบลเสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
ตำบลเสนา
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายเดช ตีคงคา

เลขานุการ :                  นายอินทรฤทธิ์ พาเผ่าพันธุ์

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-352967


https://goo.gl/maps/HvGbyYiCdB42

9

ศยช.ตำบลโพสาวหาญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 3
ตำบลโพสาวหาญ
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายสมศักดิ์ คงสมทอง

เลขานุการ :                  นางลัดดาวัลย์ มีสุวรรณ์

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-387151


https://goo.gl/maps/8UEkAy9m5FA2

10

ศยข.ธนู

องค์การบริหารส่วนตำบลธนู ตั้งอยู่เลขที่ 88
หมู่ที่ 8 ตำบลธนู
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายธีรวุฒิ ทาคะผล

เลขานุการ :                  นายรัตนะ กาญจนพลี

โทรศัพท์: 035-773653 โทรสาร :035-773655


https://goo.gl/maps/AevFafqXiAu

11

ศยช.เทศบาลตำบลอุทัย

สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ตั้งอยู่เลขที่ 88
หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัยอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข

เลขานุการ :                  นายธนพล สละสนธิ์

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-356255


https://goo.gl/maps/QfVWA3LLugL2

12

ศยช.ตำบลบ้านหีบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหีบ
อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายละออง หนูหล่ำ

เลขานุการ :            น.ส.อุดมลักษณ์ เกิดปราชญ์

โทรศัพท์ : 035-770532


https://goo.gl/maps/sBAZZfgsRPk

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017