สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอวังน้อย

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอวังน้อย

มีทั้งหมด 10 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลลำไทร

องค์การบริหารส่วนตำบล    ลำไทร ตั้งอยู่เลขที่  207 หมู่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายอำนาจ รุ่งอุทัย

เลขานุการ :                      นายสัญญา จันทร์เติบ

โทรศัพท์ : 035-257071 โทรสาร : 035-257073


https://goo.gl/maps/3HQ6M8kNEfz

2

ศยช.ตำบลบ่อตาโล่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล ตั้งอยู่เลขที่   187/3 หมู่ 9 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา 


         

ประธาน :                          นายจุลักษณ์  ผลาผล

เลขานุการ :                      นายวิรัช เกตุถาวร

โทรศัพท์ : 035-797118 โทรสาร : 035-797118


https://goo.gl/maps/PNQiS1GdSTS2

3

ศยช.เทศบาลเมือง      ลำตาเสา

เทศบาลเมืองลำตาเสาตั้งอยู่เลขที่ 236 หมู่ 6 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายกิตติพงษ์ ใจธรรมดี

เลขานุการ :              น.ส.สาวิตรี คล้านคลึง

โทรศัพท์:035275797


 

https://goo.gl/maps/cbPRiLLPg5A2

4

ศยช.ตำบลวังน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 3 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                    นายธีรศักดิ์ สมบัติ           

เลขานุการ :                      นางสาวสุรีย์ แก้วทอง

โทรศัพท์ :035-7500851


                     

https://goo.gl/maps/TUhS3pYSStF2

5

ศยช.ตำบลสนับทึบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 7 ต.สนับทึบอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                    นายทวี ทรัพย์เจริญ

เลขานุการ :                  จ.ส.ต.ณฐพล กันศัสตราชัยศรี

โทรศัพท์ : 035-257071 โทรสาร : 035-257073


https://goo.gl/maps/V1GBTDdz1Hn

6

ศยช.ตำบลพยอม

องค์การบริหารส่วนตำบลพะยอม ตั้งอยู่เลขที่999 หมู่ 5 ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 


ประธาน :                        นายสมาน  พรรณนิยม       

เลขานุการ :                  นายณัฎฐชัย โสตาราช

โทรศัพท์ : 035-354666 โทรสาร : 035-354666


https://goo.gl/maps/BJDQYwYW7fz

ศยช.ตำบลชะแมบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา   


ประธาน :                          นายภากร  ประสพเหมาะ

เลขานุการ :                  นายอภินันท์  บุนนาค

โทรศัพท์ : 035-701840 โทรสาร : 035-721841


https://goo.gl/maps/Vmxvkccn7Fu

ศยช.ตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 ต.หันตะเภา อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา


  

ประธาน :                          นายสวาย  คงแสงภักดิ์

เลขานุการ :                    นางอัญธิกา  คงแสงภักดิ์

โทรศัพท์ : 035-799123 โทรสาร : 035-799124


https://goo.gl/maps/kPyjFGwVmhF2

ศยช.ตำบลวังจุฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  


ประธาน :                          นายจรูญ  เพ็ชรอนันต์

เลขานุการ :                  นายชโนดม  รอดสม

โทรศัพท์ : 035-744083 โทรสาร : 035-744083


https://goo.gl/maps/2utcNSkmB3w

๑๐

ศยช.ตำบลข้าวงาม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นางศริวรรณ พรหมกสิกร

เลขานุการ :                  นางปวริศา สิงหนม

โทรศัพท์ : 035-200790 โทรสาร : 035-200791


https://goo.gl/maps/ZydAtRntVAk

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017