สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอมหาราช

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอมหาราช

มีทั้งหมด 7 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตั้งอยู่ที่
ตำบลบ้านนา
อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายอำนาจ เฉลยพล

เลขานุการ :

นางบุศรา ช่างเรือนกุล

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-769307


https://goo.gl/maps/abor83ELFzE2

2

ศยช.เทศบาลตำบลมหาราช

สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช ตั้งอยู่ที่
ถนนบางปะหัน-ลพบุรี
หมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่
อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายฌานราเมศวร์ กลมกล่อม

เลขานุการ :

น.ส.พรสวรรค์ พันธะไชย

โทรศัพท์ : 035-228325

โทรสาร : 035-389036


https://goo.gl/maps/QR1gJWAAKBn

3

ศยช.ตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 64
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายอดิศักดิ์ สุขพันธ์

เลขานุการ :

น.ส.กัญจน์ณัฐฏ์ สาลีผล

โทรศัพท์ : 035-387298

โทรสาร : 035-255198


https://goo.gl/maps/qbawN5KqzXC2

4

ศยช.ตำบลบางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3ตำบลบางนา
อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายไพบูลย์ สาที

เลขานุการ :

นางอุ่นเรือน ซื่อตรง

โทรศัพท์ : 035-765349

โทรสาร :035-765333


https://goo.gl/maps/HKL8rh7rp2J2

5

ศยช.ตำบลบ้านขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ตั้งอยู่เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านขวาง
อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายประดิษฐ์ บุญรอด

เลขานุการ :

นายเกรียงไกร ถนัดพานิช

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-768123


https://goo.gl/maps/3gJq5iQfZyv

6

ศยช.ตำบลท่าตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
ตำบลท่าตอ
อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายอนันต์ สุขตะระ

เลขานุการ :

นางพรทิพย์ ยิ้มสอาด

โทรศัพท์ : 035-767265

โทรสาร :035-767266


https://goo.gl/maps/662yQ9oYLo32

7

ศยช.เทศบาลตำบล
โรงช้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 9
หมู่ที่ 9  ตำบลเจ้าปลุกอำเภอมหาราช      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายสุรศักดิ์ เข้มแข็ง

เลขานุการ :

นางปุณณดา ผลทิพย์

โทรศัพท์ : 035-769540

โทรสาร :035-769543


https://goo.gl/maps/kGHXfHUDqby

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 25 ตุลาคม 2017