สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางไทร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางไทร

มีทั้งหมด 11 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลสนามชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เลขที่ 55 ม.6 ต.สนามชัย
อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                                นายพจน์ชนะ ดวงมณี

เลขานุการ                                นายผุด จิตรีวาสน์

โทรศัพท์ 035-200707
โทรสาร 035-367414


https://goo.gl/maps/fnPtvvFwJfL2

2

ศยช.ตำบลบ้านกลึง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เลขที่ 26 ม.4 ต.บ้านกลึง
อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                                  นายประดิษฐ์ ไวยทรัพย์

เลขานุการ                              น.ส.สมน ชาระโภค

โทรศัพท์ 035-718267
โทรสาร 035-718267


https://goo.gl/maps/3hprNZhZDzT2

3

ศยช.เทศบาลตำบลบางไทร

สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร
จ.อยุธยา  13190


ประธาน                               นายบุญส่ง ไตรรัตนานาถ

เลขานุการ                      น.ส.จันทรรัตน์ พุทธพันธ์

โทรศัพท์ 035-371032
โทรสาร 035-371033


https://goo.gl/maps/73sRfMrSWcu

4

ศยช.เทศบาลตำบลราชคราม

สำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม เลขที่ 78 ม.2 ต.ช้างใหญ่
อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                                  นายสมยศ ชะราครุ

รองประธาน                            นางนวลจันทร์ เนืองมะโน

โทรศัพท์ 035-366438
โทรสาร 035-366760


https://goo.gl/maps/9zLecfza3WR2

5

ศยช.ตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ม.3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                                    นายทองสุข เดชาประเสริฐ

เลขานุการ                                นายชัยณรงค์ ไวปิติ

โทรศัพท์ 035-785032              โทรสาร 035-785032


https://goo.gl/maps/zrXhY9VtdNK2

6

ศยช.ตำบลกระแชง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เลขที่ 41 ม.2 ต.กระแชง
อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน นางวิไลวรรณ ทรัพย์บุญ

เลขานุการ  นายการุณ พิริยายน

โทรศัพท์ 035-782031
โทรสาร 035-782031


https://goo.gl/maps/iRxV6A81vMJ2

7

ศยช.ตำบลไผ่พระ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ เลขที่ 23/1 ต.กกแก้วบูรพา ต.เกาะเกิด อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                                    นายวิทยา รามศักดิ์

เลขานุการ                      นางสาวนวพร สุวรรณรัตน์

โทรศัพท์ 035-787026          โทรสาร 035-787026


https://goo.gl/maps/6ZgmZovSwwy

8

ศยช.ตำบลไม้ตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง เลขที่ 60 ม.6 ต.ไม้ตรา
อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                               นางบุญเรียม สุทธิธรรม

เลขานุการ                           นางกรรณ์ฤทัย สุขสุแพทย์

โทรศัพท์ 035-372877
โทรสาร 035-372877


https://goo.gl/maps/8Mx9AbeEtQp

9

ศยช.ตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เลขที่ 1/3 ม.6 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                                นายสมบูรณ์ ไกรเดชา

เลขานุการ                             นายกันตณัฐ พงษ์นิมิตร

โทรศัพท์ 035-718148              โทรสาร 035-718178


https://goo.gl/maps/roUUa5eZgiB2

10

ศยช.ตำบลโพแตง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง เลขที่ 2/2 ม.3 ต.โพแตง  อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                                นายสมชาย สุทธิ

เลขานุการ                            นายอภินันท์ เพชรโชติ

โทรศัพท์ 035-704111          โทรสาร 035-704111


https://goo.gl/maps/ZoHH6o8WUtH2

11

ศยช.ตำบลโคกช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เลขที่ 2/2 ม.4 ต.โคกช้าง
อ.บางไทร จ.อยุธยา  13190


ประธาน                               นายไพริน ดารา

เลขานุการ                            นายชยุตม์ ยอดจิตร

โทรศัพท์ 035-718267            โทรสาร 035-718267


https://goo.gl/maps/RZaxi1gggWn

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017