สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางปะอิน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางปะอิน

มีทั้งหมด 18 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.เทศบาลตำบล
บ้านกรด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรด เลขที่ 49/2
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายมณเฑียร แก้วลออ

เลขานุการ :

นายธีรชาติ ทาตัน

โทรศัพท์:035-707400

โทรสาร : 035-707401


https://goo.gl/maps/1K5NAYpv1Jo

2

ศยช.เทศบาลตำบลบางปะอิน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน ที่ตั้งเลขที่ ๙๙๙/๙ หมู่ที่ ๙
ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                             

เลขานุการ :

นายดิเรก อาบนาค

โทรศัพท์:035-262289

โทรสาร :035-262161


https://goo.gl/maps/2xDoYZtmZfS2

3

ศยช.เทศบาลตำบลบางกระสั้น

สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระสั้น ที่ตั้งเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระสั้น   อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายมานพ กลิ่นเจริญ

เลขานุการ :

นายอดิศักดิ์ พรรณกลิ่น

โทรศัพท์:035-200156-8

โทรสาร : 035-200159


https://goo.gl/maps/YxSiiHGmjxS2

4

ศยช.เทศบาลตำบล คลองจิก

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองจิก เลขที่ ๘๖/๕
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นางชุติกาญจน์ รัสมี

เลขานุการ :

นายณัฐพงษ์ ตะถะวิบูลย์

โทรศัพท์:035-269755

โทรสาร :035-269756


https://goo.gl/maps/fzUrXoSSvLM2

5

ศยช.เทศบาลตำบลปราสาททอง

สำนักงานเทศบาลตำบล
ปราสาททอง เลขที่ 159หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นางอมรรัตน์ พรรณสมบุญ

เลขานุการ :

นายอิทธิชัย  ชูเรณู

โทรศัพท์:035-262819

โทรสาร :035-262821


https://goo.gl/maps/tcKCtniZsvu

6

ศยช.เทศบาลตำบลพระอินทราชา

สำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชา เลขที่ 199 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นายณรงค์ศักดิ์ อัตตวนิช

เลขานุการ :

นายปราบพาล ฟูศรี

โทรศัพท์:035-700142

โทรสาร :035-700143


https://goo.gl/maps/vxM4dXW3xQ72

7

ศยช.ตำบลบ้านพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นายกำพล เสือจำศิล

เลขานุการ :

นางสาวพิมพา ปิจดี

โทรศัพท์/โทรสาร :

035-702100


https://goo.gl/maps/9BLzxvM1gZ92

8

ศยช.ตำบลบ้านหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า 139 หมู่ 5  ตำบลบ้านหว้า  อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นายวันชัย ไกรกฤษสม

เลขานุการ :

นายอนิทัต นิลผาย

โทรศัพท์:035-350776

โทรสาร :035-314466


https://goo.gl/maps/qkptG5nPeQ82

9

ศยช.ตำบลเกาะเกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เลขที่ 59
หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นายปัญญา พรรณชีพ

เลขานุการ :

น.ส.กรองจิตต์ วีระยุทธศิลป์

โทรศัพท์/โทรสาร :

035-702625


https://goo.gl/maps/7EQGBoFDudG2

๑๐

ศยช.ตำบลตลิ่งชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 4
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :         

นายอเนก วิมลศิลป์

เลขานุการ :

นางดรรชนี สระบัว

โทรศัพท์/โทรสาร :

035-236250


https://goo.gl/maps/aAUMeXx6VA72

๑๑

ศยช.ตำบลบ้านโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ เลขที่ 23/2    หมู่ที่ 2ตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นายสมควร ไวยโภคา

เลขานุการ :

นายกริชทนง หุ่นรูปงาม

โทรศัพท์/โทรสาร :

035-795661


https://goo.gl/maps/ye1e2aGiyyE2

๑๒

ศยช.ตำบลสามเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นายสุรศักดิ์ เดือนแจ่ม

เลขานุการ :

นางสาวอรุณ แสงโทโพ

โทรศัพท์/โทรสาร :

035-330464


https://goo.gl/maps/yVAGLkYf9jo

๑๓

ศยช.ตำบลบางประแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง 32 หมู่ที่ 2 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายณรงค์ รุ่งโรจน์

เลขานุการ :

นายเฉลิมชัย ขจรพุทธรักษา

โทรศัพท์/โทรสาร :

035-703073


https://goo.gl/maps/PRBc8sndeEs

๑๔

ศยช.เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เลขที่ ๙๙    หมู่ที่ 7ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                           

นางสาวรัตนา กลัดกลีบ

เลขานุการ :

น.ส.ณัฐวรรณ พงศ์นรินทร์

โทรศัพท์:035-702939

โทรสาร :035-702949


https://goo.gl/maps/whivQ1VCKSu

๑๕

ศยช.เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย 555      หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                           

นางวรรณ์เพ็ญ อดิเรก

เลขานุการ :

นางสาวเบญจพร มูสิกสง

โทรศัพท์:035-246488,

035-246838

โทรสาร :035-246490


https://goo.gl/maps/c2WdYEA2r6U2

๑๖

ศยช.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ หมู่ที่ 5
ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                           

นายวิชัย ไวยทิ

เลขานุการ :

ส.อ.ณรงค์กร ศาสนา

โทรศัพท์:035-264002-3

โทรสาร :035-264002


https://goo.gl/maps/bzNEoSn8LPN2

๑๗

ศยช.ตำบลวัดยม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม เลขที่ 40/1
หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยมอำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                           

นางทองสุข ไวยนีกี

เลขานุการ :

นายธัญกิตติ์ ภักดี

โทรศัพท์:035-264550

โทรสาร :035-264005


https://goo.gl/maps/dPvz9Wo6jRs

๑๘

ศยช.ตำบลบ้านแป้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                           

น.ต.ประสิทธิ์ เสถียรเนตร

เลขานุการ :

น.ส.รุ้งลาวรรณ พูลโภคะ

โทรศัพท์:
035-795509-10

โทรสาร :035-795509


https://goo.gl/maps/4wQua8zbzBN2

 

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2017