สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอบ้านแพรก

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบ้านแพรก

มีทั้งหมด 3 ศูนย์

 

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่ 

1

ตำบลคลองน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบล  ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240


ประธาน

นายเพ็ชรุ่ง สิงหไพศาล

เลขานุการ 

นายสุภาพ ขันทอง

โทรศัพท์ 035-386810


https://goo.gl/maps/4Njyk3C6rM62

2

ตำบลสำพะเนียง

องค์การบริหารส่วนตำบล 136 หมู่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240


ประธาน

นายยุทธการ   เรืองวัฒกี

เลขานุการ 

นางสาวดารณี  รุ่งเรือง

โทรศัพท์ 035-386491


https://goo.gl/maps/g84gYxjWXNM2

3

เทศบาลตำบลบ้านแพรก

หมู่ 1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก  พระนครศรีอยุธยา 13240


ประธาน

นางณัฐธนันท์  อรรถาวี

เลขานุการ 

นายคชมาส  คำถนอม

โทรศัพท์ 035-386707

โทรสาร 035 386 838


https://goo.gl/maps/JXs7NmELeam

 

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2017