สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอท่าเรือ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอท่าเรือ

มีทั้งหมด 11 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม                              

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ศาลาลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย 55 หมู่ 10  ตำบลศาลาลอย      อำเภอท่าเรือ                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                              นายประเมิน พุ่มชะเอม                เลขานุการ :                         นายสมชาย พันธุ์ศุภผล  โทรศัพท์ :035-267141  โทรสาร :035-267141


https://goo.gl/maps/RwhvsN7TmHF2

2

ศยช.บ้านร่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หมู่ 2  ตำบล  บ้านร่อม  อำเภอท่าเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :
นายเชิดระษารักษ์                      เลขานุการ :
นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญโทรศัพท์ : 035-340736
โทรสาร : 035-340736


https://goo.gl/maps/zuMyLHYeJJn

3

ศยช.ทต.ท่าหลวง

เทศบาลตำบลท่าหลวง 104 หมู่ 7  ตำบลจำปา  อำเภท่าเรือ                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :
นายสานิตย์ ลัดดาอ่อน                เลขานุการ :                     น.ส.กานต์พิชชา งามภักโทรศัพท์ : 035-341769
โทรสาร : 035-341769


https://goo.gl/maps/nesvwVW7DjF2

4

ศยช.โพธิ์เอน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน หมู่ 3 ตำบล    โพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                               นายสมพร อุนนิมิต                      เลขานุการ:                                น.ส.ดรุณี คงมาก
โทรศัพท์ : 035-715460
โทรสาร : 035-715460


https://goo.gl/maps/2b144KzcC1P2

5

ศยช.ปากท่า

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า 65/3 หมู่4 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :   
นายสมพล พฤกษาผล                เลขานุการ :                    
นายสมิง คุ้มจั่น
โทรศัพท์ : 035-715408
โทรสาร : 035-715408


https://goo.gl/maps/ygUt9xvwiPy

6

ศยช.ทต.ท่าเรือ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ถนนเลียบริมแม่น้ำ อำเภอท่าเรือ        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          
นายศิลป์ชัย บุญเจริญกิจ            เลขานุการ :                          นายเชิงชายเที่ยงธรรม
โทรศัพท์ :035-341180              โทรสาร :035-342038


  

https://goo.gl/maps/1z2zH6scmmC2

7

ศยช.จำปา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา ตำบลจำปา  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                   
นายสมบัติ หมุดธรรม                  เลขานุการ :
นางผกาวรรณ อินทวงษาโทรศัพท์ :035-341180            โทรสาร :035-341180


https://goo.gl/maps/LTiDGP8ChLK2

8

ศยช.วังแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่8 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประธาน :
นายอรุณสมเสียง                        เลขานุการ :
น.ส.รัติกร จันทร์แก้ว
โทรศัพท์ :035-7767149          โทรสาร :035-7767149


https://goo.gl/maps/FE12R3q7UV52

9

ศยช.ท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 62 หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :
นายสมคิด คงสกุล                      เลขานุการ :
นายนครินทร์ เลิศชุณหะเกียรติโทรศัพท์:  035-225010            โทรสาร:035-225010


https://goo.gl/maps/AYMTw5BLXwo

10

ศยช.ท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก หมู่7 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :
นายอุดม สุขรัตน์                      เลขานุการ :
นางสาวสุกัญญา ยืนยง
โทรศัพท์ : 035-760436        โทรสาร :035-760436


https://goo.gl/maps/58mNbH9frt82

11

ศยช.หนองขนาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก หมู่2 ตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประธาน :
นายสำรวย ปลาประยงค์            เลขานุการ :
นางอัจจนา อินโต
โทรศัพท์:035-255030              โทรสาร :035-255030


https://goo.gl/maps/ye6vYS4oUTL2

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017