สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอลาดบัวหลวง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอลาดบัวหลวง

มีทั้งหมด 8 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลคลองพระยาบันลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ เลขที่ 7 ม.2 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง  จ.อยุธยา 13230


ประธาน:

นายสมาน เย็นนาน           

เลขานุการ:

นายชูศักดิ์ เจ๊ะยหลี 

ประธาน: 089-9241668

เลขานุการ: 089-9936006


   

https://goo.gl/maps/npMMRVRccxR2

2

ศยช.เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ม. 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง            จ.อยุธยา 13230


ประธาน:

นายสวง ทรงหมู่

เลขานุการ:

นายพนายุทธ เชื้อสมบูรณ์ 

ประธาน: 098-9725672

เลขานุการ: 098-273442


https://goo.gl/maps/J8LosiKDUJQ2

3

ศยช.ตำบลลาดบัวหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เลขที่ 50 ม.3 ต.ลาดบัวหลวง      อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230


ประธาน:                        นายจิระศักดิ์            ศาสตร์ประสิทธิ์     

เลขานุการ:                    นายหงษ์ทอง จูตะโกมล   

ประธาน: 081-8085363

เลขานุการ:082-2364768


https://goo.gl/maps/mBMi1RJtV952

4

ศยช.ตำบลสิงหนาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท เลขที่ 7 ม.5  ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230


ประธาน:

นายวิเชษฐ ธนะเนตร

เลขานุการ:

นายสรวุฒิ ทองดอนน้อย   

ประธาน: 086-8875027

เลขานุการ:087-1624223


https://goo.gl/maps/R68NHkbRKgD2

5

ศยช.เทศบาลตำบลสามเมือง

เทศบาลตำบลสามเมือง เลขที่ 54/5 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง    จ.อยุธยา 13230


ประธาน:

นายประสาน จิตรเชื้อ         

เลขานุการ:

นายบำรุง  ทองนิยม         

ประธาน: 089-5155562

เลขานุการ:082-2369860


https://goo.gl/maps/q5DUZBVKje42

6

ศยช.ตำบลพระยาบันลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เลขที่ 45 ม.1 ต.พระยาบันลือ                 อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230


ประธาน:

นายอุทิศ วุฒิเพ็ชร

เลขานุการ:

นายวัชรพล คำนันท์         

ประธาน: 084-9006814

เลขานุการ:084-2237407


https://goo.gl/maps/vYaVAAkh6C12

...

7

ศยช.ตำบลหลักชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธญา 13230


ประธาน:

นายบุญชู เพ็งสุข

เลขานุการ:

นายบวร มูลสมบัติ

ประธาน: 089-5497577

เลขานุการ:061-7274747


https://goo.gl/maps/7QgUs3NGS642

8

ศยช.ตำบลคู้สลอด

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด เลขที่ 11 ม.8  ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง           จ.อยุธยา 13230


ประธาน:

นายมาโนช คำสัตย์

เลขานุการ:

น.ส.สุรีรัตน์ พันวา

ประธาน: 081-9461072

เลขานุการ:085-3317180


https://goo.gl/maps/xBMWe9bRY6y

.

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 25 ตุลาคม 2017