สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอผักไห่

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอผักไห่

มีทั้งหมด 10 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.เทศบาลตำบลลาดชะโด

สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด เลขที่ 99 ม.3  ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา13280


ประธาน:                          นายเฉลิม  สุภศรี                เลขานุการ:                        นางจันทัย ตอนศรี              ประธาน: 084-0106375 เลขานุการ:083-1574684


 

https://goo.gl/maps/vx83Kp9STNw

2

ศยช.ตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ม.2 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120


ประธาน:                          นายสมคิด  กลัดคล้ามเลขานุการ:                        นายประมวล  ควรสนอง      ประธาน: 081-9134413 เลขานุการ:085-3750973


https://goo.gl/maps/8Gx1gkWP3kE2

3

ศยช.ตำบลลาดน้เค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เลขที่ 42/4 ม.6 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.อยุธยา          13120


ประธาน:                          นายพรเทพ  ส้มเกลี้ยง        เลขานุการ:                        นางพิมพ์วลัญช์ เจริญเกด  ประธาน: 087-8455522 เลขานุการ:098-2688455


https://goo.gl/maps/QcBhcyutzzw

4

ศยช.เทศบาลเมืองผักไห่

เทศบาลเมืองผักไห่ เลขที่ 99 ม.3 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่  จ.อยุธยา 13120


ประธาน:                        นายธงชัย  ศรีจั่นแก้ว                      เลขานุการ:                      น.ส.สุรีรัตน์  เกสรสุข          ประธาน: 035-392336  เลขานุการ:081-9469944


https://goo.gl/maps/nTnWMoQWN8m

5

ศยช.ตำบลบ้านแค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ม.7 ต.บ้านแค   อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120


ประธาน:                      นายส่วย บุกเจียมอาจ        เลขานุการ:                น.ส.นิตยา  วุฒิ        ประธาน: 035-392236-8 เลขานุการ:095-9497383


https://goo.gl/maps/rsjx894owgN2

6

ศยช.ตำบลดอนลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ต.ดอนลาน  อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13280


ประธาน: นางวันเพ็ญ สบายเลขานุการ:
น.ส.ฐิตาพร แย้มทัศนา  ประธาน: 089-2383881
เลขานุการ:087-8855219


https://goo.gl/maps/gkZAuZCJjL72

7

ศยช.ตำบลนาคู

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เลขที่ 59 ม.1    ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.อยุธยา13280


ประธาน:
นายฉลอง เขียวฉอ้อน เลขานุการ:
น.ส.ลภัสรดา ในจิตร ประธาน: 089-8069927
เลขานุการ:089-0813486


https://goo.gl/maps/uXyp2opdWw92

8

ศยช.ตำบลกุฎี

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ม.4 ต.กุฎี อ.ผักไห่  จ.อยุธยา 13120


ประธาน:
นายชัยนะ  บัวอ่อนเลขานุการ:
น.ส.พรพนา บาลทิพย์        ประธาน:089-9030163
เลขานุการ:086-3759671


https://goo.gl/maps/bwVaBJTk1qz

9

ศยช.ตำบลลาดชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ม.5 ต.ลาดชิด   อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120


ประธาน:
นายชูชีพ กระบิลเลขานุการ:
นายยุทธนา ทองงาม          ประธาน: 089-9622898
เลขานุการ:086-3861219


https://goo.gl/maps/A1HYZ1bKbEH2

10

ศยช.ตำบลหน้าโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เลขที่ 22/1  ม.4 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120


ประธาน:
นายปัญญา อุทรเลขานุการ:
นายพลภัทร เสริตานนท์      ประธาน: 080-7774226
เลขานุการ:086-5437997


https://goo.gl/maps/EFioEJBDHVu

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017