สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางปะหัน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางปะหัน

มีทั้งหมด 11 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลโพธิ์สามต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น ตั้งอยู่เลขที่ 48/6 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                         

นายวิศรุต มีสง่า

เลขานุการ :

นางณัฐินีย์ สมิตาสุวรรณ

โทรศัพท์ : 035-200790

โทรสาร : 035-200791


https://goo.gl/maps/CcjDohNsBiD2

2

ศยช.ตำบลตานิม

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  หมู่ 2 ตำบลตานิม  อำเภอบางปะหัน                           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายเกรียติศักดิ์ สังข์มงคง

เลขานุการ :

นางอุมาภรณ์ อรรถพิธ

โทรศัพท์ : 035-301579

โทรสาร : 035-301579


https://goo.gl/maps/QDwBebhZdG92

3

ศยช.ตำบลทับน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ 69/2 หมู่4  ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายสมชาย เกิดพร

เลขานุการ :

น.ส.รัตติยา พุทธนานนท์

โทรศัพท์ : 035-780667

โทรสาร : 035-780668


https://goo.gl/maps/F2ZvnCwBDim

4

ศยช.พุทเลา

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา ตำบลพุทเลา  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายรุ่งโรจน์ สุขฤทธิ์

เลขานุการ :

นางประภัสสร จำนงค์บุตร

โทรศัพท์ : 035-780088

โทรสาร : 035-780088


https://goo.gl/maps/QKP4A9QdftE2

5

ศยช.หันสัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ม.3 ตำบลหันสัง  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายสมชาย โพธิ์สุวรรณ

เลขานุการ :

น.ส.สิริมาจย์ แสงสุวรรณ

โทรศัพท์ : 035-381875

โทรสาร : 035-381875


https://goo.gl/maps/rQ9P5yLSWyR2

6

ศยช.บางเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ  อำเภอบางปะหัน                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                           

นายนิวัติ บุญขจร

เลขานุการ :

นางสาวนิตยา อุดทา

โทรศัพท์ : 035-377335

โทรสาร : 035-377335


https://goo.gl/maps/JrF6Tw7f2gt

7

ศยช.เสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน หมู่ 2 ตำบลเสาธง  อำเภอบางปะหัน          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายสามารถ บรรทัดเที่ยง

เลขานุการ :

นางสาวชุติมา ชัยมงคล

โทรศัพท์ : 035-777117

โทรสาร : 035-777117


https://goo.gl/maps/qrG3HAY67vs

8

ศยช.บ้านลี่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน หมู่ 3 ตำบลบ้านลี่  อำเภอบางปะหัน            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายสมบัติ รู้แผน

เลขานุการ :

นางสาวพัชริดา วสุรัตน์

โทรศัพท์ : 035-377099

โทรสาร : 035-333812


https://goo.gl/maps/iyLbV4VeDiv

9

ศยช.บ้านขล้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ม.2 ตำบลบ้านขล้อ  อำเภอบางปะหัน                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม

เลขานุการ :

นางชุติมา มหาเทียน                 

โทรศัพท์ : 035-776355

โทรสาร : 035-776355


https://goo.gl/maps/pE3Ub1bjrDP2

10

ศยช.บางปะหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน 34/1 ตำบลบางปะหัน อำเภอ               บางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :               

นายอดิเทพ ชูปั้น               

เลขานุการ :

นายราชิต อาจประสม         

โทรศัพท์ :035-301859

โทรสาร :035-301859


https://goo.gl/maps/8obc2qEP6d62

11

ศยช.ทต.บางปะหัน

เทศบาลตำบลบางปะหัน 90 หมู่ 6  ตำบลบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประธาน :               

นายสุวิทย์ ควรชม               

เลขานุการ:

นายจรัญ ทองอร่าม           

โทรศัพท์ :035-381363

โทรสาร :035-381363


https://goo.gl/maps/7nVEKjUoAcy

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 25 ตุลาคม 2017