สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.Show Details
นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเปิดโครงการ “หยุดทำร้ายทำลายครอบครัว ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์”
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 15.00 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพแตง อำเภอบางไทร และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพะยอม อำเภอวังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย น.ส.บุษรินทร์ หลวงประสาร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และน.ส.ศิมาพร แย้มหลั่งทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึง ความเป็
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 – 16.00น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 14.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017