สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล(ศยช.)

 

 


ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีการจัดตั้งครบทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 157 ศูนย์ ครอบคลุม 16 อำเภอ  ดังนี้

 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 15 ศูนย์

   เข้าสู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา


อำเภอบ้านแพรก

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 3ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอบ้านแพรก


อำเภอมหาราช                                               

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 7 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอมหาราช


อำเภอบางปะหัน

มีศูนย์ยุติธรรมุชมชนตำบล ทั้งหมด 11ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอบางปะหัน


อำเภอนครหลวง

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 8 ศูนย์

   เข้าสู่อำเภอนครหลวง


อำเภอท่าเรือ

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 11ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอท่าเรือ


อำเภอภาชี

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 8 ศูนย์

   เข้าสู่อำเภอภาชี


อำเภออุทัย

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 12ศูนย์

  เข้าสู่อำเภออุทัย


อำเภอวังน้อย

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 10 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอวังน้อย


อำเภอบางปะอิน

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 18ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอบางปะอิน


อำเภอบางไทร

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 11ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอบางไทร


อำเภอบางซ้าย

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล  ทั้งหมด 5 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอบางซ้าย


อำเภอลาดบัวหลวง
มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 8 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอลาดบัวหลวง


อำเภอผักไห่

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด 10 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอผักไห่


อำเภอบางบาล

มีศูนย์ยุติธรรมตำบล ทั้งหมด 6 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอบางบาล


อำเภอเสนา

มีศูนย์ยุติธรรมตำบล ทั้งหมด 14 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอเสนา


อำเภอวังน้อย

มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ทั้งหมด10 ศูนย์

  เข้าสู่อำเภอวังน้อย


 

 

 


 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 18 ตุลาคม 2017