สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

โครงสร้างบุคคลากร

 

 

 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี้

        กลุ่มอำนวยการ

        กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

        กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม


 

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

 งานการเงินและบัญชี

        

 งานอาคาร และยานพาหนะ   

   
 
 
 

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

 งานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

   

   


 

 

หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

   งานกองทุนยุติธรรม

    

 งานช่วยเหลือทางการเงิน(สชง.)

 


 

 

 

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013